sakura

vietnam flag    united kingdom flag
vietnam flag    united kingdom flag (+84) 028.5415.6868

Hoạt động: Thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 20h00 | Chủ nhật: 8h00 - 12h00

Dịch vụ

Thành phần của một răng- implant

   Một răng Implant bao gồm 3 phần: trụ Implant, vít Abutment  và thân răng giả. 

   An Implant -tooth is consisted of 3 parts: Implant, Abutment and Crown

AAID_Fig1_color

  • Dental Implant – A cylindrical and/or tapered post, usually made of titanium, that serves as a substitute for the tooth root

  • Trụ Implant- Một hình trụ nhọn, thường được làm bằng titan, nhiệm vụ thay thế cho chân răng.
  • Abutment – A connector, placed on, or built into, the top of the dental implant, to connect the implant to the replacement tooth or teeth

  • Vít Abutment- Phần kết nối, đặt trên, hoặc xây dựng đường, phía trên cùng của cấy ghép răng, để kết nối các mô cấy vào răng giả hoặc răng. 
  • Crown – A replacement tooth, custom made to match your natural teeth.

  • Răng giả- Một chiếc răng thay thế, tùy chỉnh để phù hợp với răng tự nhiên của bạn.

   Dental implants are often the best treatment for missing teeth.  When a damaged or decayed tooth is removed, both the visible part of the tooth, called the crown, and the root are lost.

   Cấy răng Implant là điều trị tốt nhất cho răng bị mất. Khi một chiếc răng hư hoặc sâu được nhổ đi, cả hai nhìn thấy một phần của răng, được gọi là thân răng, và chết tủy.

   A dental implant is placed in the jawbone so that it can fuse with your natural bone and become a strong and sturdy foundation for replacement teeth. Implants can be used to replace an individual tooth or for an implant-supported bridge or denture containing multiple teeth. 

   Trụ Implant được đặt vào xương hàm để nó có thể kết hợp được với xương tự nhiên của bạn và trở thành một nền tảng vững chắc và mạnh mẽ cho răng thay thế. Cấy ghép có thể được sử dụng để thay thế một răng hoặc cho một cầu răng hoặc hàm răng giả có chứa nhiều răng.

   Dental implants are the closest you can get to healthy, natural teeth. They will allow you to confidently eat, smile, laugh, talk, play and enjoy all of your regular activities of everyday life without thinking about your teeth.

   Cấy ghép Implant là phương pháp nhanh nhất bạn có thể để có răng khỏe mạnh, và tự nhiên. Chúng giúp cho bạn tự tin ăn, cười, nói chuyện, chơi và tận hưởng tất cả các hoạt động thường xuyên của bạn trong cuộc sống hàng ngày mà không cần suy nghĩ về răng của bạn.

Về chúng tôi

Ước mơ có hàm răng trắng sáng, đều đặn để luôn tự tin trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày của bạn bắt đầu từ đây.

GIỜ HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 - thứ 7: 8 giờ - 20 giờ
Chủ Nhật: 8 giờ - 12 giờ

Fan page

Đăng ký nhận email

Invalid Input

Thông tin liên hệ

NHA KHOA SAKURA

69 (R4 - 14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

(+84) 028.5415.6868


ĐẶT LỊCH KHÁM