sakura

vietnam flag    united kingdom flag
vietnam flag    united kingdom flag (+84) 028.5415.6868

Hoạt động: Thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 20h00 | Chủ nhật: 8h00 - 12h00

Dịch vụ

Implant- Mất nhiều răng

     Thay thế nhiều răng bằng cấy ghép nha khoa với mão răng đơn lẻ hoặc một cầu răng cố định sẽ hỗ trợ cho răng của bạn một mức độ phù hợp, cảm nhận và chức năng không thể có khi bạn sử dụng các điều trị khác.     

     Replacing multiple teeth using dental implants with individual crowns or with an implant-supported fixed bridge gives your teeth a level of fit, feel and functionality that is not possible with other treatment options. The process is often completed over multiple visits. 

     Thay thế nhiều răng bằng cấy ghép với mão cá nhân hoặc với một cầu cố định cấy ghép hỗ trợ cho răng của bạn một mức độ phù hợp, cảm nhận và chức năng đó là không thể với các tùy chọn điều trị khác. Quá trình này thường cần đến vài lần hẹn với nha sĩ:

  • Consultation and planning, including initial exam, imaging of your teeth, questions about your dental and medical history, and discussion of your treatment options.
  • Tư vấn và lập kế hoạch, bao gồm kiểm tra ban đầu, hình ảnh của răng, đặt ra những câu hỏi về lịch sử nha khoa và y khoa của bạn, sau đó thảo luận về điều trị mà bạn lựa chọn. 
  • Placement of the dental implants that will be used to support your replacement teeth. Temporary teeth can be placed while the dental implant integrates with your natural bone to form a strong foundation for your replacement teeth. Most people return to work the next day, and any discomfort can typically be treated with commonly used pain medication.
  • Vịệc cấy ghép Implant được sử dụng để hỗ trợ răng thay thế của bạn. răng tạm có thể được đặt trong khi cấy ghép Implant tích hợp với xương tự nhiên của bạn tạo thành một nền tảng vững chắc cho răng thay thế. Hầu hết mọi người trở lại làm việc vào ngày hôm sau, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau nếu có dấu hiệu đau.
  • Placement of the abutments, or a small extension that will help connect your replacement teeth, on top of each implant, if needed.
  • Vị trí của abutment, hoặc một phần mở rộng nhỏ sẽ giúp kết nối răng thay thế của bạn, trên đầu của mỗi răng cấy ghép, nếu cần thiết.
  • Placement of a fixed, implant-supported bridge, or custom-made replacement teeth (crowns).
  • Vị trí của một cố định, cầu cấy ghép hỗ trợ hoặc thay thế răng tùy chỉnh (mão).

     Consult with a dental implant expert to find the treatment option for missing teeth that is right for you.

      Tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia về cấy ghép nha khoa để tìm các lựa chọn điều trị đúng đắn cho răng bị mất của bạn!


  Multi 1multi 2Multiple 3

Về chúng tôi

Ước mơ có hàm răng trắng sáng, đều đặn để luôn tự tin trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày của bạn bắt đầu từ đây.

GIỜ HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 - thứ 7: 8 giờ - 20 giờ
Chủ Nhật: 8 giờ - 12 giờ

Fan page

Đăng ký nhận email

Invalid Input

Thông tin liên hệ

NHA KHOA SAKURA

69 (R4 - 14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

(+84) 028.5415.6868


ĐẶT LỊCH KHÁM